PRIVATUMO PRANEŠIMAS

 

Šiame privatumo pranešime („Pranešimas“) nurodome kaip advokatų profesinė bendrija Šenavičius ir partneriai RESPONSE („RESPONSE“ arba „mes“) tvarko savo klientų, kandidatų į darbuotojus, interneto svetainės lankytojų ar kitų fizinių asmenų („Jūsų“) duomenis ir užtikrina šių duomenų apsaugą.


Jūsų asmens duomenų valdytojas esame mes – advokatų profesinė bendrija Šenavičius ir partneriai RESPONSE, juridinio asmens kodas 305228516, buveinės adresas Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.


Jeigu turėsite klausimų ar prašymų, susijusių su mūsų atliekamu asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis el. paštu info@response-legal.com arba paštu adresu Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.


Kadangi nuolat tobuliname savo teisinių paslaugų teikimą, šis Pranešimas taip pat gali būti atnaujintas. Apie bet kokius šio Pranešimo atnaujinimus bei pakeitimus informuosime savo interneto svetainėje paviešindami atnaujintą Pranešimo versiją. Pranešimo papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Pranešime, nebent būtume nurodę kitą įsigaliojimo datą.

 

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

Asmens duomenų tvarkymas teisinių paslaugų teikimo tikslu

 

Mes tvarkome savo klientų (jų atstovų, darbuotojų) asmens duomenis teisinių paslaugų teikimo tikslu. Šiuos duomenis tvarkome siekdami sudaryti ar vykdydami sudarytas su klientais sutartis.

 

Šiuo tikslu tvarkomi RESPONSE klientų (jų atstovų, darbuotojų) asmens duomenys gali būti:

 • pagrindiniai asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir pan.);
 • kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir pan.);
 • duomenys gaunami iš viešųjų registrų ir kitų teisėtų šaltinių;
 • kiti duomenys, kuriuos pateikiate tarpusavio sutarčių su mumis sudarymo ar vykdymo metu bei duomenys, kurie yra būtini mūsų paslaugų teikimui.

 

Taip pat, teikdami teisines paslaugas mes galime tvarkyti ir kitų fizinių asmenų duomenis (pvz., asmens duomenis, susijusius su kita teismo proceso šalimi). Šiuos duomenis tvarkome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymu, taip pat kitais teisinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

Visais atvejais RESPONSE savo klientų (jų atstovų, darbuotojų) ar kitų fizinių asmenų duomenis tvarko tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant užtikrinti tinkamą teisinių paslaugų teikimą bei teisinių prievolių įvykdymą. Teisiniu tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra sutarties vykdymas ir / arba teisinė prievolė.

 

Klientų (jų atstovų, darbuotojų) asmens duomenys įprastai saugomi 10 metų nuo sudarytos sutarties įvykdymo, jeigu taikytinų teisės aktų reikalavimai nenustato ilgesnių atitinkamų asmens duomenų saugojimo terminų.

 

Asmens duomenų tvarkymas asmens tapatybės nustatymo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo reikalavimų įgyvendinimo tikslu

 

Vykdydami savo veiklą ir teikdami paslaugas mes turime įgyvendinti RESPONSE veiklai taikytinus teisės aktų reikalavimus, be kita ko, įskaitant ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, reikalavimus.

 

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų ir (ar) Jūsų atstovų duomenis:

 • pagrindiniai asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir pan.);
 • kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir pan.);
 • duomenys apie einamas viešąsias pareigas ir (ar) ryšius su politiškai pažeidžiamais asmenimis, įrašai sankcijų sąrašuose ir kituose registruose bei Jūsų vadovų, akcininkų (naudos gavėjų) duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, akcijų dalis, duomenys apie einamas viešąsias pareigas ir (ar) ryšius su politiškai pažeidžiamais asmenimis, įrašai sankcijų sąrašuose ir kituose registruose);
 • finansiniai duomenys (duomenys apie lėšų ar pajamų nuosavybę arba šaltinį, mokėjimų duomenys ir jų dydžiai ir pan.) bei kita finansinė informacija, kuri gali būti tvarkoma vadovaujantis mums taikomais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais, kita.

 

Teisiniu tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra teisinė prievolė.

 

Kai asmens duomenys yra renkami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įsipareigojimams vykdyti, jie yra saugomi 8 (aštuonerius) metus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu.

 

Asmens duomenų tvarkymas buhalterinės apskaitos tikslu

 

Tvarkydami buhalterinės apskaitos dokumentus, mes tai atliekame atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių laikymosi tikslu.

 

Tokiu tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą (jei tokią informaciją rinkti privaloma), individualios veiklos pažymėjimo numerį, pareigas, darbo vietą, parašą (sutartyse ir pan. dokumentuose), adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, sąskaitos numerį, kredito / mokėjimo įstaigos pavadinimą, mokėjimo duomenis, PVM mokėtojo kodą, mokesčių deklaracijose, kituose oficialiuose mokesčių dokumentuose, nurodomą informaciją, įsiskolinimų istoriją, jų dengimo istoriją ir kitą informaciją.

 

Teisiniu tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra mums taikoma teisinė prievolė, sutarties vykdymas ir mūsų teisėtas interesas.

 

Šiuo atveju duomenys saugomi pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. Duomenys, kurie nepatenka į prieš tai minėtų teisės aktų saugojimo apimtį, saugomi visą sutarties galiojimo ar šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 (dešimt) metų po sutarties / santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto).

 

Asmens duomenų tvarkymas Jūsų pateiktų prašymų, skundų, pretenzijų, ginčų nagrinėjimo tikslu

 

Jūs turite teisę pateikti mums prašymą, skundą, pretenziją, susijusius su mūsų veikla ir visa tai gali būti nagrinėjama teismine ir neteismine tvarka.

 

Tokiu tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą (jei yra reikalinga arba jei asmuo pateikia pats), pareigas, darbo vietą, parašą dokumentuose, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, prašymo, skundo, reikalavimo, pretenzijos, procesinių dokumentų bei su šiais dokumentais pateikiamų priedų turinį, atsakymo į prašymą, skundą, reikalavimą, pretenziją, procesinį dokumentą bei su šiais atsakymais pateikiamų priedų turinį.

 

Teisiniu tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra teisinė prievolė ir / arba teisėtas interesas. 

 

Duomenys gauti šiame punkte nurodytu tikslu yra saugomi visą prašymų, skundų, reikalavimų, pretenzijų, ginčų nagrinėjimo neteismine tvarka laikotarpį ir 3 (tris) metus po užklausos administravimo pabaigos, jeigu taikytinų teisės aktų reikalavimai nenustato ilgesnių atitinkamų asmens duomenų saugojimo terminų. Teisminių ginčų dokumentai saugomi visą ginčo nagrinėjimo laikotarpį ir 10 (metų) po galutinio sprendimo įsiteisėjimo, jeigu taikytinų teisės aktų reikalavimai nenustato ilgesnių atitinkamų asmens duomenų saugojimo terminų.

 

Asmens duomenų tvarkymas Jums pateikus užklausas

 

Jums susisiekus su mumis el. paštu, telefonu ar bet kokiu kitu būdu, RESPONSE tvarko Jūsų pateiktus asmens duomenis. Šis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra siekis administruoti gautas užklausas, taip pat mūsų (ar kitų asmenų) teisių ir teisėtų interesų gynimas. Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra RESPONSE teisėtas interesas.

 

Prašome laikytis bent minimalių savo asmens duomenų apsaugos reikalavimų, t. y. nenurodyti perteklinių asmens duomenų, kurie nėra reikalingi siekiamam tikslui. Taip pat, prašome nurodyti tik tiek asmens duomenų, kiek tai yra būtina siekiamam tikslui, dėl kurių yra teikiama užklausa, siunčiamas laiškas ar prašymas.

 

Kartu su užklausomis pateikiami Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi iki 3 metų. Visgi, šis saugojimo laikotarpis taip pat gali priklausyti nuo RESPONSE pateikiamų asmens duomenų turinio, pobūdžio bei kitų aplinkybių. Esant būtinybei ginti RESPONSE (ar kitų asmenų) teises ir teisėtus interesus, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį.

 

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

 

RESPONSE gali tvarkyti savo klientų ir kitų asmenų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu (pvz., mes galime siųsti naujienlaiškius su mūsų pasiūlymais bei naujienomis teisės srityje, kvietimus dalyvauti renginiuose, siųsti sveikinimus bei kitą informaciją).

 

Tokiu tikslu galime tvarkyti Jūsų kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, bendrovės pavadinimą.

 

Tiesioginės rinkodaros pranešimai jums bus siunčiami tik gavus aiškų jūsų sutikimą arba, kai esate mūsų klientas ir nesate išreiškęs prieštaravimo duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių paslaugų rinkodarai. Visais atvejais, turite teisę bet kada (tiek iš anksto, tiek bet kada vėliau) nesutikti su Jūsų duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu arba atšaukti tam duotą savo sutikimą kreipdamiesi į mus el. paštu info@response-legal.com.

 

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomų Jūsų duomenų saugojimo laikotarpis yra 2 metus nuo atitinkamų duomenų gavimo dienos, nebent iki nurodyto saugojimo termino pabaigos atsisakote tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo. Suėjus minėtam terminui arba asmeniui atsisakius asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu iki šio termino pabaigos, RESPONSE Jūsų duomenis tvarkyti nustos.

 

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymas

 

Norėdami prisijungti prie RESPONSE komandos, mūsų interneto svetainės skiltyje „Karjera“ galite su mumis susisiekti ir pateikti savo duomenis. Tai padaryti galite ir siųsdami informaciją apie save mūsų el. paštu info@response-legal.com. Kandidatuojant prisijungti prie RESPONSE komandos ir pateikiant duomenis apie save (pvz., atsiunčiant savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir kt.), mes tvarkome tokius asmens duomenis kandidatų į darbuotojus atrankos tikslu. Tokius asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. kandidatui aktyviais veiksmais kreipiantis į RESPONSE.

 

Rekomenduojame laikytis bent minimalių asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir neteikti perteklinės, su kandidatūra nesusijusios informacijos.

 

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi visą atrankos vykdymo laikotarpį ir 6 (šešis) mėnesius pasibaigus atrankai (jei yra gautas Jūsų sutikimas), nebent, Jūs savo sutikimą atšaukiate anksčiau.

 

Asmens duomenų tvarkymas renginių organizavimo tikslu

 

Savo klientams mes kartais organizuojame renginius ar nuotolinius seminarus, taip pat siekdami gerinti tokių renginių kokybę galime Jūsų paprašyti įvertinti įvykusį renginį ar nuotolinį seminarą.

 

Tokiu tikslu galime tvarkyti Jūsų kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, bendrovės pavadinimą, pareigas. Šie duomenys yra tvarkomi sutarties arba teisėto intereso įvykdyti sutartį pagrindu ir saugomi visą renginio organizavimo ir vykdymo laikotarpį ir 1 (vienerius) metus po renginio ar nuotolinio seminaro dienos.

 

Šiame punkte aptariamų renginių metu taip pat galime fotografuoti ar filmuoti bei tvarkyti Jūsų atvaizdą su Jūsų sutikimu. Tokiu atveju duomenys yra saugomi sutikimo galiojimo laikotarpiu, o jei sutikimas tvarkyti asmens duomenis atšaukiamas anksčiau, tuomet asmens duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos.

 

Asmens duomenų tvarkymas informavimo apie mūsų vykdomą veiklą tikslu

 

Vykdydami savo veiklą, mes kartais galime skelbti informaciją apie tai pristatymo pranešimuose, pavyzdžiui, lankstinukuose, vizualinėse prezentacijose, socialiniuose tinkluose, kita.

 

Tokiu tikslu galime tvarkyti Jūsų kontaktinius duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, bendrovės pavadinimą, pareigas, o taip pat ir Jūsų nuomonę ir / arba kitas įžvalgas kalbinama tema, nuotrauką.

 

Tokiu atveju duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir pastarieji bus saugomi 5 (penkis) metus nuo paskelbimo dienos, nebent Jūs anksčiau atšaukiate savo duotą sutikimą.

 

Asmens duomenų tvarkymas teisinių reitingų sudarymo tikslu

 

Teisinių reitingų sudarymo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų duomenis – vardas, pavardė, užimamos pareigos, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas ir / arba telefono numeris), Jūsų vertinimas (atsiliepimas).

 

Tokius duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu ir saugome 2 (dvejus) metus nuo šios informacijos teisinių reitingų žinynams pateikimo dienos.

 

Asmens duomenų tvarkymas Jums apsilankius RESPONSE interneto svetainėje

 

Kuomet lankotės RESPONSE interneto svetainėje, galime tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis kaip lankytojo IP adresas, tinklo ir vietos duomenys (jei tokie duomenys yra suteikiami). Šie duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu.

 

Slapukai yra mažos rinkmenos (duomenų failai), siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos internetinės svetainės lankytojo įrenginyje (kompiuteryje, telefone ir pan.). Dėl šios priežasties RESPONSE interneto svetainė tam tikrą laiką gali „prisiminti“ internetinės svetainės lankytojo veiksmus, parinktis, atliktas operacijas. Slapukai perkeliami į internetinės svetainės lankytojo kompiuterį pirmą kartą apsilankius mūsų interneto svetainėje.

 

Slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tai leidžia geriau pritaikyti interneto svetainę jos lankytojų poreikiams. Kai kurios slapukų rūšys (pvz., būtinieji slapukai) yra reikalingi interneto svetainės tinkamam funkcionavimui.

 

RESPONSE interneto svetainėje naudojami šie žemiau pateikiami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas ir rūšis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

_cf_bm

Šis „Cloudflare“ slapukas padeda valdyti įeinantį srautą, atitinkantį su botais susijusius kriterijus. Jei norite sužinoti daugiau, „Cloudflare“ pateikia daugiau informacijos apie savo slapukus „Cloudflare“ svetainėje:

https://developers.cloudflare.com/fundamentals/reference/policies-compliances/cloudflare-cookies/

Įėjimo į puslapį metu.

30 min.

Nerenkama asmens duomenų.

omnisendsessionID

„Omnisend“ slapukas, priskiriantis lankytojui unikalų sesijos ID. Tai leidžia svetainei statistiniais tikslais gauti duomenis apie lankytojų elgseną.

Įėjimo į puslapį metu.

Sesija

Unikalus identifikatorius.

soundestID

„Omnisend“ slapukas, skirtas, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas

Įėjimo į puslapį metu.

Sesija

Unikalus identifikatorius.

wpEmojiSettingsSupports

Šis slapukas yra slapukų rinkinio dalis, skirta turinio pristatymui ir pateikimui. Slapukai išlaiko teisingą šrifto, tinklaraščio / paveikslėlių slankiklių, spalvų temų ir kitų svetainės nustatymų būseną.

Įėjimo į puslapį metu.

Sesija

Nerenkama asmens duomenų.

 

Jūs galite kontroliuoti slapukų naudojimą keisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė yra skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, rekomenduojame susipažinti su jos naudojimosi žinynais ir instrukcijomis. Jei nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose atsisakykite slapukų naudojimosi. Vis dėlto, kai kurios slapukų rūšys (pvz., būtinieji slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali prarasti funkcionalumą.

 

Daugiau  naudingos informacijos apie slapukus, apie tai, kaip juos kontroliuoti ir šalinti, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org.

 

Kaip mes gauname Jūsų duomenis?

 

Mes tvarkome Jūsų duomenis, kuriuos:

 • mums pateikiate tiesiogiai, pavyzdžiui, komunikuodami su mumis el. paštu, dalyvaudami mūsų organizuojamuose renginiuose ir pan. Kartais papildoma informacija yra reikalinga norint ją atnaujinti arba patikrinti mūsų renkamą informaciją;
 • mums pateikia tretieji asmenys, dėl to, kad Jūsų asmens duomenys yra susiję su teisine konsultacija, kurią rengiame trečiosioms šalims;
 • gauname automatiškai Jums naudojantis mūsų svetaine, pavyzdžiui, apsilankymo svetainėje istorija, atidarytos nuorodos ir pan.;
 • gauname iš trečiųjų asmenų šaltinių, pavyzdžiui, iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių arba kai renkame informaciją iš tokių šaltinių, kurie padėtų mums atlikti „pažink savo klientą“ procedūras, pavyzdžiui, sankcijų sąrašai, politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų sąrašas ir pan.;
 • asmens duomenis tvarkome siekdami Jums pasiūlyti bei suteikti paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog teikdami asmens duomenis mums, Jūs esate atsakingi už tokių duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Jeigu yra pateikiami netikslūs, melagingi arba klaidinantys asmens duomenys, mes turime teisę ištrinti tokius duomenis arba apriboti galimybes gauti paslaugas ir pan. Jeigu teikiate asmens duomenis apie kitus asmenis (pvz., savo artimuosius, darbuotojus ir pan.) Jūs atsakote už tokių asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už tokio asmens sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų pateikti mums. Pažymėtina, kad Jums teikiant tokius duomenis mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti, kad turite teisę juos teikti. Jeigu toks asmuo teiraujasi mūsų apie jo asmens duomenų gavimą, mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.

 

Jūsų asmens duomenų gavėjai

 

Vykdydami savo veiklą pasitelkiame įvairius paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus), kuriems gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys (pvz., buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjai, ryšio paslaugų teikėjai, serverio paslaugų teikėjai, kurjeriai, IT paslaugų teikėjai ir pan.).  Bet kokiu atveju mūsų pasitelktiems paslaugų teikėjams Jūsų asmens duomenys perduodami tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkam jų paslaugų teikimui.

 

Jūsų duomenys gali būti teikiami ir kitiems duomenų gavėjams (pvz., teismui, notarams, antstoliams, įvairioms valstybinėms institucijoms ir pan.). Teikdami Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams, siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendinami atitinkami teisės aktų reikalavimai bei Jūsų asmens duomenys nebūtų prarasti arba naudojami neteisėtai.

 

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

 

Paprastai asmens duomenis mes tvarkome Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už EEE ribų. Esant tokioms situacijoms ir duomenų perdavimui už EEE ribų, imsimės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys ir toliau būtų tinkamai apsaugoti. Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų gali būti perduodami tik esat šioms sąlygoms:

 • su duomenų gavėju yra pasirašytos Europos Komisijos patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos, arba;
 • duomenų gavėjas yra įsisteigęs šalyje, dėl kurios Europos Komisija yra priėmusi tinkamo sprendimą, t. y., duomenų perdavimas duomenų gavėjui tokioje šalyje bus prilyginamas duomenų perdavimui ES viduje, arba;
 • remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 49 str. nuostatomis, Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų perdavimo už EEE ribų.

 

Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

 

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų partneriai ir paslaugų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir konfidencialumą.

 

Kiekvienas RESPONSE darbuotojas, o taip pat advokatai ir advokatų padėjėjai, bei bet kurie trečiųjų šalių paslaugų tiekėjai gali būti įpareigoti tvarkyti asmens duomenis mūsų vardu (aukščiau šiame pranešime išvardintiems tikslams) ir taip pat sutartimi yra įpareigoti laikytis asmens duomenų konfidencialumo.

 

Trečiųjų šalių svetainės

 

Savo svetainėje galime pateikti nuorodas į arba iš partnerių, informacinių šaltinių, susijusių asmenų svetainių. Prašome atkreipti dėmesį, jog kitų asmenų svetainės, į kurias patenkate, rinkdamiesi nuorodas mūsų svetainėje, turi savo privatumo politikas ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Prieš pateikdami bet kokius savo asmens duomenis kitoje svetainėje, turėtumėte susipažinti su konkrečios svetainės taisyklėmis, privatumo politika ir kita toje svetainėje pateikta informacija.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog mūsų svetainėje yra pateikiamos nuorodos į mūsų teisininkų paskyras socialiniame tinkle „LinkedIn“, todėl lankantis mūsų teisininkų paskyrose „LinkedIn“ socialiniame tinkle, yra taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Taip pat informuojame, jog turime paskyras socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „LinkedIn“. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog visą informaciją, kurią mums pateikiate naudodamiesi socialinio tinklo priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuojame ne mes, o atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. Dėl šiame punkte nurodytų priežasčių rekomenduojame susipažinti su atitinkamo socialinio tinklo privatumo politika:

„Facebook“ – https://www.facebook.com/privacy/policy/;

„LinkedIn“ – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Duomenų subjektų teisės

 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi (turite teisę gauti patvirtinimą, ar tvarkome Jūsų duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kita su tuo susijusia informacija);
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis (jei manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli, neteisinga, visuomet turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti);
 • reikalauti ištrinti savo asmens duomenis (esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms, pvz., kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt., turite teisę prašyti, kad ištrintumėme Jūsų asmens duomenis);
 • reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (esant tam tikroms teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms, pvz., kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir kt., turite teisę prašyti, kad apribotumėme Jūsų asmens duomenų tvarkymą);
 • reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (tam tikrais atvejais, turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui duomenis, kuriuos tvarkome gavę Jūsų sutikimą);
 • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.

 

Aukščiau nurodytas savo duomenų subjekto teises Jūs galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį prašymą įgyvendinti tam tikrą teisę. Toks prašymas gali būti pateiktas atvykus mūsų buveinės adresu, siunčiant įprastu paštu arba el. pašto adresu info@response-legal.com. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog gavę Jūsų prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es), galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens tapatybės dokumentą ar kitą informaciją (pvz. patvirtinti savo tapatybę elektroniniu parašu), kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Atsakymą į gautą užklausą pateiksime ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos (kai būtina, šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiais). Jeigu prašymo nagrinėjimo klausimas yra pratęsiamas, tuomet per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

 

Informuojame, jog dedame maksimalias pastangas, kad laiku ir nemokamai reaguotume į visus gautus prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. Pažymėtina, jog galime paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

 

Be kita ko, atkreipiame Jūsų dėmesį, jog aukščiau nurodytos teisės gali būti apribotos siekiant užtikrinti nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją, visuomenės saugumą, bei kitais Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 23 str. nurodytais teisių apribojimo atvejais.

 

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 

Vis dėlto, prieš kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, rekomenduojame pirmiausia nedelsiant susisiekti su RESPONSE (arba paštu adresu el. paštu info@response-legal.com). Tokiu būdu galėsime kartu rasti operatyviausią bei abiem šalims optimalų problemos sprendimą.

 

 

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2024-01-26.